Zalety i wady jednoosobowej spółki z.o.o.

Biznes

Spółka z.o.o. może być prowadzona przez jednego lub wielu wspólników. Osoby decydujące się na jednoosobową spółkę z.o.o. powinny liczyć się z faktem, że kodeks prawa handlowego wyszczególnia specjalne przepisy dla takiego wspólnika.


Ludzie decydują się na tę spółkę, aby wynieść korzyści nie tylko finansowe, ale także prawne. Czy wszystkie prawne aspekty sprzyjają takiemu przedsiębiorcy?
Po pierwsze należy pamiętać, że występują pewne niedogodności jeśli chodzi o zasady reprezentacji w przypadku czynności, które są dokonywane między spółką jednoosobową a jej jedynym wspólnikiem. Oświadczenie woli tego typu wspólnika musi być składane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, chyba, że ustawa stanowi inaczej(art. 173 § 1). Będąc jednocześnie jedynym wspólnikiem spółki i jedynym członkiem zarządu trzeba pamiętać, że czynności prawne między tym wspólnikiem a spółka przez niego reprezentowaną wymaga formy akty notarialnego. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami.

Kolejny aspekt to rozróżnienie prawne jednoosobowej spółki z.o.o. na osobę fizyczną oraz na podmiot nie będący osobą fizyczną(np. inna spółka handlowa). Osobę fizyczną uznaje się za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń. Zgodnie z tym prawem, taki wspólnik podlega ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, które są obowiązkowe. Znaczy to, że wspólnik taki musi płacić ZUS, chyba, że pozbędzie się przynajmniej jednego udziału, dzięki czemu utraci status osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, w konsekwencji nie będzie musiał płacić.
Jakie są zalety?
Z drugiej strony, jednoosobowa spółka z.o.o. posiada także atuty tj. ułatwienia związane ze zgromadzeniem wspólników. Zgodnie z art. 156 K.s.h. jedyny wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące zgromadzeniu wspólników. Można także uniknąć formalnego zwoływania zgromadzeń wspólników.

Kolejnym atutem jest kwestia protokołu. W jednoosobowej spółce wystarczy, że protokół zostanie podpisany przez jednego wspólnika