Zasada uprzywilejowania przy zatrudnianiu

Bezrobocie Polska

Aktem prawnym regulującym prawa i obowiązki pracownika jest Kodeks Pracy, normy w nim zawarte są najważniejsze. Kodeks pracy nie dopuszcza żadnych sytuacji, które działałyby na niekorzyść pracownika.


Umowa o pracę lub inny akt stwierdzający istnienie stosunku pracy nie może być mniej korzystny dla pracownika niż zakładają to przepisy Kodeksu Pracy. Przypadki, w których postanowienia umów są mniej korzystne mocą prawa stają się nieważne. Umowa obowiązuje dalej, ale przepisy działające na niekorzyść pracownika zostają zastąpione przez nowe przepisy prawa pracy.

Wszelkie wątpliwości o przestrzeganiu zasad równego traktowania w zatrudnieniu sprawdzane są przez inspektora pracy po wcześniejszym wniosku pracownika lub związku zawodowego.